WhatsApp

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İLGİLİ KİŞİ BİLGİ TALEBİ

FORMU

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KURUM”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

 

Elektronik ortamdan yapılacak başvurular sistemimize kayıtlı mail adresiniz üzerinden yapılmalıdır.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup

Adres:……………………..

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.

Kurum/Firma mail adresiniz aracılığıyla,

kisiselverim@..................

E-posta Konu bölümüne, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İşbu başvuru formumun 2inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4üncü bölümünde belirtilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı”  ve elektronik başvuru kanalıdır. “KURUM’UN” belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimize duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanunun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimize tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi” ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimize içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuz sonuçlarının güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.

Adı –Soyadı                                                      

 

TC Kimlik Numarası                                       

 

Kurumumuzla Olan İlişkiniz                      

☐ Çalışan            ☐ Ziyaretçi  ☐Diğer……………………….

 

Adres                                                                  

 

Cep Telefonu                                                   

 

E-posta Adres                                                  

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?               

☐ Evet   ☐ Hayır

 

 

3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))  ve TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

 

Aşağıda Kanun’un 11inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimize içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13üncü maddesinin 3üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Kanun’un 11inci maddesinin 1inci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimize tarafından Kanunun 13üncü maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir. Yaptığınız her başvuru talebi konusu ne olursa olsun Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.) ile yapılmalıdır.

 

Talep No

 

Talep Konusu

 

Seçiminiz

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

 

 

 

Ek bilgi

Ek belge

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

2

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

3

Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

Yok

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın)

 

 

 

 

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.).

 

 • Silinmesini İstiyorum

 

 

 

 • Anonim hale getirilmesini istiyorum

 

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel veriniz(lütfen belirtiniz):

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın)

 

 

 

                               

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

 

Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler ve   kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)..

 

 • Silinmesini İstiyorum

 

 

 • Anonim hale getirilmesini istiyorum

 

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

 

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler ve  kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz.

 

Kimlik doğrulayıcı belgeler(Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh vb.)...

 

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3))

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

☐  Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI  VE ONAY

6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (kısaca KVKK) 10. Maddesi uyarınca, Y19 Design- Yonca Ağgül (35554701134)  ( kısaca " Y-19 Dizayn ) olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

Mobilya ve dekorasyona dayalı perakende alanında faaliyet göstermekte olan ve Ahi Evran Cad. Rentaş İş Merkezi No:29, İç Kapı No:115, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Maslak VD. 2560306915 vergi no’lu, " Y-19 Dizayn” olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, tercih ettiğiniz ve alımını gerçekleştirdiğiniz ürün bilgileri,  ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ürün tercihlerinizi de kapsayan kişisel verileriniz, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Garanti Yönetmelikleri ve diğer mevzuat kapsamında her türlü pazarlama ve satışı gerçekleştirilen tekstil ve tüketim ürün satış hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce satışa sunulan tüm tekstil ve tüketim ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, müşterinin tükettiği ürünlere istinaden hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Ticaret ve Sağlık bakanlıklarınca ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen yiyecek tedarik ve teslimini gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.

Y-19 Dizayn tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluş ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz başta Türk Ticaret ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, tüketim malzemesi pazarlanması ve perakende satışı faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, ürün satış faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, yasal sınırlamalar çerçevesinde gerekli olması halinde bağımsız denetim şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet sağlayıcılara ve bilgi depolama sahalarına yukarıda belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

 

Yurtdışına Veri Aktarımı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (kısaca Kurul) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, perakende tüketim ve tekstil malzemeleri satışı faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile " Y-19 Dizayn” tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, Merkez Müdürlük, şubeler, anlaşmalı olduğumuz franchise işletmeler, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, wwwy19design.com adlı web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m.4/2 maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temin edilmesi veya KVKK m.5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen durumların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz talebinizce daha erken imhası gerekmediği sürece; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

KVKK’nin 11. Maddesi gereği;

Şirketimiz web sitesinde “iletişim formu” adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak online olarak yada Şirket adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme, b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Doğa Sigorta, niteliğine göre; talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir. 

Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

Saygılarımızla,

………………………………….- Yonca Ağgül 

 

www.y19design.com- YONCA AĞGÜL
İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Y19 Design- Yonca Aggül
tarafından işletilen www.y19design.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile;

(1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi,

(2) Çerez Politikası ve

(3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.y19design.com  da yer alan Y19 Design- Yonca Aggül Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ürün satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, ürünlerin müşterilerimizin belirtmiş olduğu adrese bir an önce ulaştırılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin müşterilerine daha hızlı ve etkin İş Stratejileri Planlanması ve İcrası,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.y19design.com  den ulaşabileceğiniz Y19 Design- Yonca Aggül Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SAHİPLEİRNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2.ÇEREZ POLİTİKASI
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki  ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Şirketimize daha kolay  ulaşımınızı sağlamak.
 • İhtiyaç duyduğunuz ürün ve konularda bilgi sahibi olmanızı sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies)            

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Örnek olarak,
"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Akbank’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;

Apple Cihazlarda;

 • "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..
 • Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.
 • Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
  • "Safari -> AKBANK simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.
 • "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;

 • "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.
 • "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

 

3. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 25 Eylül 2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Gizlilik Politikası Şirketin internet sitesinde (www.y19design.com ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

Y19 Design uses cookies to offer you the best shopping service. By using our site you allow cookies, for more information; KVKK